Fine, Totally Fine

Fine, Totally Fine

Two listless brothers fall for the same girl.

Director : Yosuke Fujita
Casts : Yoshiyoshi Arakawa, Yoshino Kimura, Yoshinori Okada, Yu00fbka Arai, Noriko Eguchi, Takao Handa, Tsuyoshi Honma, Shima Ise, Keizu00f4 Kanie, Kitaru00f4, Seminosuke Murasugi
Countrys : Japan
Ratings : 6.9
Ratings Count : 540
Releasing : 2008-01-26
Time : 110

Watch Fine, Totally Fine

Watch Trailer